ANBI gegevens

ANBI gegevens Protestantse Kerk te Heino

De Protestantse gemeente te Heino is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke bijdragen zijn binnen de geldende regels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Heino
Telefoonnummer 0572 – 395313 b.g.g. 06-25272633
RSIN/Fiscaal nummer: 2644137

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Heino
Telefoonnummer: 0572 – 395313 b.g.g. 06-25272633
RSIN/Fiscaalnummer: 824238291

Website adres: www.pknheino.nl

E-mail: scriba@pknheino.nl
Adres: Canadastraat 2
Postcode: 8141 AC
Plaats: Heino
Postadres: Canadastraat 2
Postcode: 8141 AC
Plaats : Heino

De Protestantse gemeente te Heino is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Heino.

BSamenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.Het college bestaat uit 3 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 C. Missie en visie.

De Protestantse Gemeente te Heino is een open en gastvrije gemeente van Jezus Christus, waarin jong en oud zich samen thuis mogen voelen.
Onze veelkleurige gemeenschap, gekenmerkt door inspiratie, bevlogen- en betrokkenheid, harmonie en verdraagzaamheid, ziet om naar mensen buiten de gemeenschap.

De leden van de gemeente zijn met Jezus Christus en elkaar verbonden en laten zich inspireren en leiden door het Evangelie zoals dat als een gave en een oproep tot ons komt vanuit de Bijbel. Ons geloven is gebaseerd op ons vertrouwen in God, onze levensbron en op onze medemens.

Wij willen vernieuwend bezig zijn en in onderlinge verbondenheid zoeken naar versterking van ons geloof en werken aan een plaatselijke samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

Samengewerkt kan worden met anderen waar dit past in onze missie en visie.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknheino.nl vindt u het beleidsplan 2016-2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan bij :
– Jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters
– Jaarverslag van het College van Diakenen

 G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Jaarverslagen en begrotingen.

Anbi-rapport CvK

CVK-FRIS-2021

Anbi-rapport Diaconie

Diaconie-Fris-2021
Bij deze een overzicht van de begrotingen van de Protestantse gemeente te Heino.

Begroting Kerkrentmeesters 2020

Diaconie begroting 2020