Concept beleidsplan Protestantse Gemeente Heino

2022-2026

 1. Schets van wie we zijn.

De Protestantse gemeente te Heino is ontstaan door het samengaan in 2015 van de Hervormde Gemeente van Heino en de Gereformeerde Kerk te Langeslag-Heino.                                                De gemeente heeft ongeveer 1300 leden. Voor leeftijdsopbouw en verdeling over de wijken verwijzen wij naar de bij dit plan behorende bijlagen.

Ons kerkgebouw, de Nicolaaskerk, staat letterlijk midden in het dorp en wij willen ook graag midden in de samenleving staan. Wij zijn een open en gastvrije geloofsgemeenschap waarin velen als vrijwilliger deelnemen en jong en oud zich thuis mag voelen. Onze veelkleurige gemeente kenmerkt zich door betrokkenheid, harmonie en verdraagzaamheid en ziet om naar mensen buiten haar gemeenschap. De gemeenteleden voelen zich met Jezus Christus en met elkaar verbonden en laten zich inspireren en leiden door het evangelie zoals dat als een gave en een oproep tot ons komt vanuit de Bijbel.

Wij willen met vertrouwen vernieuwend en verbindend bezig zijn.  Daarbij zoeken we naar versterking van ons geloof en werken we aan een samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

Voor de wijze waarop wij onze organisatie hebben gestructureerd verwijzen wij naar de Plaatselijke regeling, te vinden op onze website: www.protestantsegemeenteheino.nl

2 Visie en missie

Onze missie laat zich beschrijven aan de hand van drie werkwoorden: vertrouwen, verbinden en vernieuwen. We lichten elk woord kort in de onderstaande visie toe:

vertrouwen – Vertrouwen drukt uit waar we ten diepste voor willen staan. We vertrouwen allereerst op God, onze levensbron. We vertrouwen op de weg die Jezus met mensen vanuit die levensbron, God, is gegaan. We vertrouwen erop dat die weg, een weg is van bevrijding, van liefde voor ieder mens en ook een weg is voor ons vandaag. We vertrouwen op de Geest die ons daarbij zal leiden, inspireren en helpt te onderscheiden waar het op aan komt.

verbinden – Op de weg die Jezus ging, doorbrak hij culturele, sociale en religieuze grenzen. In navolging van Hem willen wij een open en gastvrije gemeente zijn. Een gemeente waarin we ieder mens willen zien als kind van God en niemand  willen uitsluiten op welke grond dan ook. Daarbij zoeken wij samenwerking met andere kerken en staan wij open voor samenwerking met protestantse gemeenten in de regio.

Vanuit het besef dat het heil, de goede boodschap, gedeeld wil worden met zoveel mogelijk mensen, willen we ook bondgenoten zoeken buiten de eigen kring, in het dorp waarin we wonen.

vernieuwen – Wij leven in een andere tijd en in een andere context dan waarin de bijbel geschreven is. Dat vraagt telkens weer om vertolking. We zoeken daarom naar vernieuwing in vorm en taal om verstaanbaar te maken wat ons beweegt. We zoeken ook naar nieuwe wegen om te werken aan een samenleving waarin liefde en gerechtigheid wonen.

3 Onze plannen op hoofdlijnen

In het kerk-zijn laten zich doorgaans drie terreinen onderscheiden: onze relatie met God, onze relatie met elkaar en onze relatie met de wereld om ons heen. We noemen deze terreinen hier: Omgang met God, Omgang met elkaar en Omgang met de wereld. Omdat kerkzijn ook praktisch vormgegeven moet worden met mensen en middelen voegen we als er vierde terrein aan toe: Omgang met mensen en middelen. De beleidskeuzes die we maken op elk van deze terreinen zijn een vertaling van de werkwoorden uit onze visie: vertrouwen, verbinden en vernieuwen.

3.1 Omgang met God

Om het vertrouwen op God te versterken hebben we het nodig dat wij ook zelf gevoed worden. God is voor ons de bron waaruit wij drinken. Dit kan vooral gestalte krijgen in de eredienst, catechese, huisbezoeken en gespreksgroepen. Enerzijds prijzen we God om zijn goede gaven, anderzijds zoeken we naar Gods bedoeling met ons mensen. De uitdaging is om van de kerk een plek te maken waar mensen zich thuis kunnen voelen: door er even binnen te lopen, stil te zijn, door te luisteren naar het Woord, door zich met anderen te verbinden, door daar samen te zoeken naar wat het Woord voor ons betekent. Kortom, de kerk als een huis waar vreugde en verdriet gedeeld mag worden. Het betekent dat we op zoek gaan naar manieren om de drempel te verlagen door in de liturgie te zoeken naar aansprekende taal en naar muziek die het hart kan raken; door nieuwevormen van eredienst te proberen en door de beeldvorming positief te beïnvloeden;

3.2 Omgang met elkaar

Drinken uit de bron doe je in de eerste plaats zelf, maar we delen de bron ook met onze naaste. Daarom willen we omzien naar elkaar waarbij we oog hebben voor allen, van de   jongste tot de oudste onder ons.  Omzien naar elkaar gebeurt aan huis door het pastoraat en het  crisispastoraat. Om het daarnaast gestalte te kunnen geven moeten er plekken komen, waar we ons met elkaar kunnen verbinden en elkaar kunnen ontmoeten. We zien daarbij een centrale rol weggelegd voor ‘t Kerkhuus, de huiskamer van de kerk. Aan de ontwikkeling van de huiskamerfunctie gaan we werken. Daarnaast werken we ook aan ‘t Kerkhuus als een trefpunt voor het dorp.

Naast de traditionele vormen van ontmoeten, willen we ook gebruik maken van nieuwe vormen via social media. Deze digitale ontmoetingen van gemeenteleden en van hen die zich met ons verbonden voelen gaan we bevorderen.

We vertrouwen erop dat drinkend uit de bron ieder mens gelijkwaardig is en zijn of haar talenten heeft gekregen. Daarom gaan we actief op zoek naar mensen die met hun talenten kunnen bijdragen aan het werk dat gedaan moet worden dan wel een nieuwe activiteit willen ontplooien en wel zo dat ze het niet ervaren als last, maar dat het aansluit bij dat waar ze plezier in hebben.

Gemeente voor elkaar houdt ook in dat mensen aan de rand of van buiten onze gemeente een beroep op ons mogen doen. We zetten ons er voor in dat mensen met hulpvragen weten waar ze moeten zijn en op welke terreinen er een beroep op ons kan worden gedaan. We bieden de mogelijkheid aan tot het stellen van levensvragen.

3.3. Omgang met de wereld

De bron waaruit wij drinken is te kostbaar om alleen voor onszelf te houden.  In het vertrouwen dat ook de ander ons iets kan leren, willen we samen met anderen ontdekken wat die bron voor ons leven betekent. Dat krijgt grotendeels gestalte in “Ontmoeting en Inspiratie” een seizoenaanbod van diverse activiteiten voor hoofd, hart en handen, opgezet samen met onze katholieke broeders en zusters. We zoeken naar een nieuwe opzet om de betrokkenheid bij de activiteiten te vergroten door tussentijds te herinneren aan komende activiteiten, meer kortdurende activiteiten aan te bieden, in te spelen op actuele gebeurtenissen, samenwerking te zoeken met anderen die activiteiten in het dorp ondernemen. Ook streven we naar een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten. Tot nu toe gaat Ontmoeting en Inspiratie vooral uit van de gedachte dat mensen naar ons toe komen. Omdat we als gemeente ook willen verbinden zullen we ook de omgekeerde beweging gaan maken: daar zijn waar mensen zijn. Concreet betekent dat dat we zoeken naar nieuwe manieren om bezinning op gang te brengen waar de mensen zelf zijn: thuis, op het werk, in het dorp, bijvoorbeeld door stukjes in het huis-aan-huis blad, podcasts of tv-uitzendingen op andere momenten dan de zondag.

We willen ook gemeente voor de wereld zijn door aandacht te hebben voorde wereldwijde problemen en waar mogelijk bijdragen aan oplossingen. Het diaconaat vervult hierbij een voortrekkersrol. Nood, dichtbij of veraf, moet gelenigd worden, waar mogelijk in samenwerking met de overheid. Daar waar onrecht is, moet dat aan de kaak worden gesteld. We willen spreekbuis zijn voor hen die geen stem hebben. Omdat de wereld niet alleen de mensen betreft, maar ook de aarde waarop wij wonen, willen we met het project “Groene kerk” actief inzetten op duurzaamheid.

3.4. Omgang met mensen en middelen

Water uit de bron is een kostbaar goed. We moeten als een waardig rentmeester met onze middelen (geld en goederen) omgaan. We streven er naar om in deze beleidsplan-periode het aantal fte voor de predikanten te handhaven. Wel is een punt van aandacht dat de gemeente krimpt en daarmee ook de inkomsten gaan verminderen. In het uitgavenpatroon moet daarmee rekening worden gehouden. Daarom werken we aan een meerjarenplan. Er zijn reserves belegd in gebouwen en grond. We kiezen niet voor het conserveren daarvan, maar voor het investeren van de middelen in mensen en goederen om het beleid zoals in het beleidsplan en de daarop gebaseerde uitwerkingen vastgelegd, uit te voeren. Daarbij kan uit de reserves worden geput voor extra activiteiten of externe ondersteuning van tijdelijke duur. Belangrijk bij de inzet van mensen is ook dat de taken goed omschreven en verdeeld zijn. We willen in de komende periode bezien of een ieder die actief is in de gemeente (betaald en onbetaald) zo optimaal mogelijk tot zijn of haar recht komt volgens de hem of haar gegeven talenten.

4. Waar gaan we mee aan de slag.

Beschrijving van het onderwerp:

 1. Het verlagen van de drempel van de kerk. We gaan zoeken naar mogelijkheden en kansen om mensen gemakkelijker de stap te  laten zetten de kerk te bezoeken. (uitvoering: kerkenraad)
 1. We werken aan vernieuwing van eredienst en liturgie. Daarbij betrekken we de mogelijkheden die de cantorij biedt. Elk jaar stellen we in december vast wat er in het afgelopen jaar is gedaan en beoordelen we of dat aan het beoogde doel beantwoordt. (uitvoering: kerkenraad)
 1. We houden pastorale groepsbijeenkomsten, zoals groot huisbezoek en bijeenkomsten waarin mensen elkaars levenservaringen kunnen delen (omzien naar elkaar). (uitvoering: taakgroep pastoraat)
 1. We scheppen gelegenheden waar mensen met hun levensvragen terecht kunnen. (uitvoering: taakgroep pastoraat)
 1. We bieden cursussen aan voor ambtsdragers en wijkbezoekers              Kerkenraad om leemten in  kennis en/of vaardigheden op te vullen.
 2. Het zoeken naar talenten. We houden opnieuw een enquête             Pastoraatsgroep

en stellen aan de hand daarvan een nieuwe talentenlijst samen.

 1. We organiseren activiteiten voor verbinding en ontmoeting Diaconie &

tussen mensen. Wij willen daarmee ook de functie van                          Pastoraatsgroep

’t Kerkhuus als huiskamer tot ontwikkeling brengen.

 1. Ontmoeting en inspiratie.                                                            Kerkenraad

Wij werken aan een nieuwe opzet van het activiteitenprogramma

Ontmoeting en inspiratie,  met het doel de betrokkenheid van

gemeenteleden en parochianen te vergroten.

Elk jaar in december gaan we na wat er het afgelopen

jaar is gerealiseerd van de voornemens omschreven bij onderdeel 3.3.

 1. We organiseren of faciliteren projecten om contacten tussen Diaconie

ouderen, jongeren, eenzamen en alleenstaanden te stimuleren,

zoals  het koken voor elkaar gevolgd door een gezamenlijke maaltijd;

korte koffieconcerten e.d. Wij willen hiermee de generatiekloof

tegen gaan en de eenzaamheid van mensen doorbreken.

 1. We organiseren samenkomsten met maaltijden voor jonge Diaconie

gezinnen met het doel hen bij de kerk te blijven betrekken.

 1. De gemeente zal actief betrokken worden bij het diaconale werk  Diaconie

door concrete doelen te kiezen,  bijv. in de 40-dagentijd.

 1. Er wordt een plan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de Diaconie

diaconale uitgaven worden gespreid over plaatselijke, nationale                                            en wereldwijde bestemmingen. We willen daarmee de

bekendheid en betrokkenheid met het diaconale werk vergroten.

 1. Het diaconale vermogen zal duurzaam en groen worden beheerd. Diaconie

Het enigszins interen op het vermogen is acceptabel.

 1. Groene kerk. Elk jaar zullen er tenminste 1 of 2 maatregelen Kerkenraad

worden genomen in het kader van een Groene Kerk zijn.

 1. De betekenis van bezittingen voor de begroting.     Kerkrentmeesters

Bij een dalend aantal leden worden de inkomsten uit bezittingen

steeds belangrijker voor het dekkend maken van de begroting.

Bezittingen die niet direct voor het kerkzijn nodig zijn, moeten

rendement opleveren en/of verkocht kunnen worden om een

dekkende begroting te realiseren.

Bij het dekkend maken wordt ook rekening gehouden met

het aantal benodigde formatieplaatsen van predikanten

in relatie tot het aantal kerkleden.

 1. Waar onvoldoende kennis aanwezig is bij ambtsdragers Kerkrentmeesters

zal deze zo nodig worden ingehuurd.

 1. Er zal in een beleidsdocument worden omschreven welke              Kerkrentmeesters

investeringen gewenst of ongewenst zijn, gelet op het

belijden van de kerk en op haar maatschappelijke doelstellingen,                                 zoals het zijn van Groene kerk

 1. De meerjarenbegroting zal een betere onderbouwing krijgen Kerkrentmeesters  door de feitelijke omvang van het ledenbestand te volgen;                                              de gewenste personeelsformatie te bepalen; de gewenste

technische staat van bezittingen vast te stellen en de                                                          daaruit voortvloeien (onderhouds)kosten.

 1. De gebruikelijke werkzaamheden in onze gemeente en de         Kerkenraad                                           wijze van uitvoering er van worden in kaart gebracht met het                                            doel na te gaan of de doelmatigheid en doeltreffendheid

kan worden verbeterd.

 1. Onderzocht zal worden of opnieuw een     Kerkrentmeesters

commissie kan worden ingesteld voor het uitvoeren van  het                  & Diaconie

beheer en onderhoud van bezittingen met het doel meer

mensen actief te betrekken bij het kerkenwerk en de

ambtsdragers te ontlasten.

 1.   Onderzocht zal worden of er nieuwe externe              Kerkrentmeesters

mogelijkheden tot geldwerving zijn, met name voor het

onderhoud van het monumentale kerkgebouw als dorpskerk

 1. Communicatie en PR. Onderzocht zal worden welke aanpassingen          Kerkenraad

noodzakelijk of gewenst zijn, met name op het gebied van de

website (het actueel houden) de kerkapp (beheer en

stimuleren gebruik) en Samenklank (wijziging productie).

 1. Samenwerking met andere protestantse gemeenten.

In deze periode oriënteren we ons op mogelijke vormen van

samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio

met het doel van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

 1. Elk jaar zal er tweemaal een overleg zijn met de                    Kerkenraad

Locatieraad van de RK Parochie te Heino

 

 

 

 

Bijlagen:

 1. Overzicht wijkverdeling met ambtsdragers
 2. Overzicht leeftijdsopbouw
 3. Meerjarenraming 2020

 

Versie 2 oktober 2021