Op deze pagina vind u allerlei informatie met betrekking tot de kerkbalans en andere geldzaken.

Rekeningnummers

Zoekt u snel een rekeningnummer van de kerk? Hieronder staan ze op een rijtje:

Algemeen

NL31 RABO 0327161000

Kerkbalans

NL10 RABO 03271008 50

Diaconie

NL83 RABO 0327 1574 45

ZWO (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

NL30 RABO 0327 1281 35

Periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de over- heid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1 % (minimaal € 60,00) en een maximum van 10 % van uw verzamelinkomen. Dit ver- zamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbe- lasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1 % en het maximum van 10 % vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52 %. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift.

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdra- ge kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, ver- hoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Hoe groot is uw voordeel?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/ schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fisca- le voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Hoe werkt het?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke over- eenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. Voor deze overeenkomsten zijn voorbeelden beschikbaar.

De overeenkomst is hier te downloaden.

U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op. Het college van kerkrentmeesters of de diaconie ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.

Veel gestelde vragen over de periodieke gift

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van mini- maal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, per- soonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrent- meesters of de diaconie, zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de over- eenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?

Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de ge- meente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?

Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terugontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijk- se bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termij- nen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.