vieren bij rouw en trouw

Ook jij hoort er bij...

De doop is altijd weer een bijzonder gebeuren zowel voor het kind dat gedoopt wordt, de ouders, de volwassene die gedoopt wordt of de gemeente. Hieronder leggen we kort uit wat de doop betekent en gaan we in op enkele praktische zaken.

Waarom dopen we?

Als je ouders vraagt waarom ze hun kind laten dopen, krijg je verschillende antwoorden. Ook vanuit de traditie van de kerk zijn verschillende antwoorden te geven. Het zijn allemaal goede motieven waarom we dopen. Dopen doen we…

  • uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
  • om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
  • als teken van het verbond van God met mensen
  • om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap

Op zondag

Een doopdienst vindt in de Protestantse Kerk over het algemeen plaats op zondagmorgen in het midden van de gemeente. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen. Ook in Heino dopen we op zondag. Daarnaast is het ook mogelijk om in de nacht voor Pasen gedoopt te worden. Dat heeft hele oude papieren. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling.

Water

De doop is in de Protestantse Kerk een sacrament, een heilige handeling. Daarom mag alleen een predikant, die via zijn ambt verbonden is aan de kerk, dopen.

Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Water doet groeien, mensen kunnen opbloeien. Water kan ook bedreigend zijn, mensen kunnen kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, de naam van elk mensenkind is geborgen in de palm van Gods hand. In sommige kerken wordt er ook zalf op het voorhoofd van de dopeling aangebracht als teken van Gods nabijheid en inspiratie of zout op de tong, dat nooit zijn kracht verliest. Wij in Heino kennen dit soort rituelen niet. Wel krijgt elke dopeling een doopkaars. Deze kaars is een herinnering aan de doop, maar ook een teken dat God’s licht met ons meegaat. Het is een goed gebruik om elk jaar op de doopdatum de doopkaars even te branden of bij speciale momenten in het leven.

Lid van de kerk

Een dopeling wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders doop- of belijdend lid zijn of worden van de kerk. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen. In Heino komen ook vele gemengde huwelijken voor (protestant en katholiek). Er is daarom een mogelijkheid om een kindje te laten dopen in een oecumenische dienst. Helaas moet je wel nog steeds kiezen in welk register (protestants of katholiek) het kindje wordt ingeschreven.

Kinderen en volwassenen

Veel mensen van rond de dertig zijn met vragen rond geloof en zingeving bezig. Sommigen kiezen ervoor om zich te verbinden met een kerk en laten zich als volwassene dopen. De Protestantse Kerk kent zowel de kinder- als de volwassenendoop. Andere kerken, zoals de Doopsgezinde Kerk, de Baptisten en Pinksterkerken, dopen alleen volwassenen. Veel kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.

Wat moet ik doen als ik gedoopt wil worden of wil laten dopen?

Neem als eerste contact op met één van de voorgangers. Samen bekijken we wat de motieven en wensen zijn en zoeken we naar een geschikte datum. Vlak voor de doop vindt nog een zogenaamd “doopgesprek” plaats. Bij dat gesprek zijn de voorganger en een ouderling aanwezig. Als er meerdere dopelingen zijn houden we één gezamenlijk gesprek. In dat gesprek is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, uitleg te krijgen over de doop en te horen over elkaars motieven. Daarnaast wordt de praktische gang van zaken doorgenomen.

Lees meer

Liefde overwint alles...

Liefde is iets dat jezelf overstijgt. Als je trouwt voor de kerk, dan vraag je om een zegen over jullie huwelijk. Als je elkaar eeuwige liefde en trouw belooft, kun je tenslotte wel wat hulp gebruiken! Bij zo’n groots verbond hoort een passende ceremonie.

Trouwen in de kerk kan ook als de één wel gelooft en de ander niet, als je eerder getrouwd bent geweest, maar ook als je trouwt met iemand van hetzelfde geslacht. Wat dat betreft was de protestantse kerk zijn tijd vooruit – 10 jaar voor de wettelijke invoering van het homohuwelijk verbond de kerk al geliefden van hetzelfde geslacht in de echt.

Ook als in je Heino geen deel uitmaakt van een kerkelijke gemeente, kun je  contact opnemen met de kerk.  We helpen je graag verder om een dominee en kerk te vinden waar je van harte welkom bent om de huwelijkszegen te ontvangen.

Trouwen voor de kerk kan wat ons betreft heel traditioneel, maar ook is er ruimte om samen met de predikant vorm te geven aan een persoonlijker trouwritueel.

Neem contact op...

In de handen van de levende God...

Begraven of cremeren vanuit de kerk

Het is belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen van iemand die is overleden. Het afscheid moet passen bij de overledene en passen bij de mensen die afscheid nemen. Dat afscheid is eenmalig en luistert nauw. Iemands uitvaart verzorgen is het laatste wat je voor iemand kunt doen. Vanuit onze pastorale betrokkenheid en deskundigheid staan de voorgangers van onze gemeente nabestaanden bij, met veel ruimte voor eigen inbreng. Maar zij beschikken ook over een schat aan woorden, liederen en rituelen die juist op dit moment van grote waarde zijn en troostend werken.

Verbonden aan een kerk

Wanneer de overledene verbonden was aan een kerk, kun e contact opnemen met deze kerk om het overlijden door te geven en desgewenst te spreken over de uitvaart.

Ook wanneer de overledene niet betrokken was bij de kerk, kan de uitvaart onder leiding van een dominee plaatsvinden. De voorganger kan u hierover informeren. Ook wanneer je twijfelt of een uitvaart vanuit de kerk de juiste beslissing is, kunt je contact opnemen.

Verschillende mogelijkheden

Als het gaat om de dienst bij een uitvaart dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld eerst een dienst zijn in de kerk. Daarna volgt dan de begrafenis hier op de begraafplaats (of elders) of gaan we voor het laatste afscheid naar een crematorium. Een andere mogelijkheid is dat de hele dienst in het crematorium wordt gehouden. Ook een dienst aan huis is mogelijk of elders in het land. Elke uitvaart is eigenlijk maatwerk waarbij er heel veel mogelijk is.

Hoe ziet een afscheidsdienst er uit?

Ook dat valt niet zo maar te zeggen. Veel hangt af van de wensen van de familie en of de overledene. Het begint al bij het woord afscheidsdienst. Is dat wel een goed woord? Een dienst kan verschillende kleuren aannemen: een dankdienst, een rouwdienst of een afscheidsdienst enz. Wat betreft de inhoud is er veel mogelijk. Vaak wordt gebruikt maakt van een organist en wordt er gezongen. Ook muziek van CD behoort tot de mogelijkheden. Hoewel er veel kan, kan ook weer niet alles. Omdat de dienst plaats vindt vanuit de kerkelijke gemeente zal er ieder geval uit de bijbel gelezen worden en worden gebeden. Buiten dat is er veel mogelijk.

Neem contact op...