onze organisatie

onze organisatie

Eén lichaam met vele leden...

De apostel Paulus gebruikte het menselijk lichaam als beeld voor de gemeente van Christus. Er is één lichaam, maar er zijn vele leden. Die leden dat zijn wij, maar om met elkaar verbonden te blijven en betrokken te zijn op het “hoofd” van het lichaam (Jezus) is er wel een vorm van organisatie nodig en bestuur. In de protestantse traditie ligt het bestuur in handen van de kerkenraad.

kerkenraad

Wat is de kerkenraad?

Ook een kerkelijke gemeente heeft net als elke andere organisatie een bestuur nodig. In de kerk heet dat bestuur de kerkenraad. Daarnaast zijn er ook tal van werkgroepen en individuele vrijwilligers actief. Het geheel is mooi weer te geven in een organisatiediagram, maar in de praktijk loopt ook heel veel vanzelf en spontaan. We streven ook een organisatie na waarin mensen zelf initiatief kunnen nemen.

Wat doet de kerkenraad?

De leden van de kerkenraad worden ambtsdragers genoemd. De ambtsdragers zorgen gezamenlijk en individueel dat onze kerkelijke gemeente wordt opgebouwd. De kerkenraad heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De ambtsdragers worden gekozen uit en door de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Heino.

Waar bestaat de kerkenraad uit?

Binnen de kerkenraad zijn verschillende typen ambtsdragers te onderscheiden. Op papier zijn het er drie: de predikanten, de ouderlingen en de diakenen. Binnen de ouderlingen wordt nog onderscheid gemaakt tussen de pastorale ouderlingen en de ouderlingen-kerkrentmeesters. Alle ouderlingen en alle diakenen vormen samen met de predikanten de leden van de kerkenraad. Het moderamen helpt met de voorbereidingen van het overleg van de kerkenraad.

Wat is en doet het moderamen?

Het moderamen is het kerkelijke woord voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering van de kerkenraad voor, handelt de genomen besluiten af en neemt beslissingen die niet kunnen wachten

Waar bestaat het moderamen uit?

Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, één van de predikanten, de voorzitter van de taakgroep pastoraat (de ouderlingen), de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie. Bekijk hier  wie er op dit moment in het moderamen zitten. Elk jaar worden de leden van het moderamen opnieuw gekozen.

Hoe werkt het bij beslissingen?

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd. Bijvoorbeeld tijdens een gemeenteavond.

Meer weten over de kerkenraad?

Wie is er de baas binnen de protestantse gemeente?

Eigenlijk moeten we in de eerste plaats zeggen: “God”. Tegelijkertijd ervaren we iets van God door het handelen van mensen. Typerend voor een protestantse gemeente is dat er geen gezag is van bovenaf. Weliswaar geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente, maar de kerkenraad zelf wordt door de gemeente gekozen. Bij belangrijke zaken (zoals het beroepen van een nieuwe predikant, verkoop van gebouwen enz.) wordt de gemeente bij elkaar geroepen om haar mening te geven. Het is de taak van de kerkenraad om goed te “horen” en vervolgens een beslissing te nemen.

Is de gemeente dan democratisch?

Ja, en toch ook weer niet. Een protestantse gemeente, en dus ook de onze, is in hoge mate democratisch. De leden zelf kiezen hoe er om gegaan wordt met geld, goederen en mensen. Toch kan de gemeente principieel nooit helemaal democratisch zijn. We zijn immers ook “gehoorzaamheid” verschuldigd aan de bijbel en aan God. De ambtsdragers (de leden van de kerkenraad) hebben daarom een eigen verantwoordelijkheid om niet alleen te horen naar de gemeente, maar ook te horen naar God en de bijbel. Het zou kunnen zijn dat een meerderheid in de gemeente vindt dat we bepaalde groepen van mensen moeten uitsluiten, maar dan mogen we hopen dat de ambtsdragers daar op grond van hun horen naar de bijbel tegen in gaan. We geloven immers dat iedereen erbij hoort.

Zijn de vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen openbaar?

De kerkenraad overlegt 1x per zes weken. U bent als toeschouwer welkom bij dit overleg (het is wel fijn om dat van te voren te laten weten). Zoek hier de datum van het eerstvolgende kerkenraadoverleg. Of kijk wie er in de kerkenraad zitten.

Wat zijn de taken van de kerkenraad

Zoals gezegd is de kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
 • de opbouw van de gemeente,
 • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
 • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
 • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
 • het vaststellen van begroting en jaarrekening,
 • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
 • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

taakgroep pastoraat

omzien naar elkaar

Wat is pastoraat?

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Het woord pastoraat komt van het woord pastor dat herder betekent. Een mooi beeld voor het omzien naar elkaar. In de gemeente hebben ouderlingen daarin een speciale taken. Zij doen zelf aan omzien naar elkaar door bijvoorbeeld bezoekwerk, maar helpen ook de gemeente om dit te doen. Want het omzien naar elkaar is een taak voor alle leden van de gemeente.

Hulp van wijkmedewerkers

Onze gemeente telt maar vijf pastorale ouderlingen. Om hen te helpen bij het uitvoeren van het bezoekwerk zijn er ook wijkmedewerkers. Een wijkmedewerker doet eigenlijk precies hetzelfde als de ouderling, maar is geen lid van de kerkenraad, doet geen dienst tijdens kerkdiensten en draagt ook geen verantwoordelijkheid voor het beleid van de kerkenraad.

Wijken

Om het omzien naar elkaar praktisch te maken, is de gemeente opgedeeld in vijf wijken. De grenzen van deze wijken vallen samen met bepaalde letters van het postcode systeem (zie de tabel hieronder). De wijken hebben de volgende namen: Oud Heino, de Kampen, de Bomenwijk, de Bloemenwijk en de Granenwijk. Aan elke wijk is één ouderling gekoppeld en twee of drie wijkmedewerkers. Ouderling en wijkmedewerkers vormen samen een team die onderling bespreken wie bij wie het beste op bezoek kan gaan.

Wat is de taakgroep pastoraat?

We maken een onderscheid tussen de taakgroep pastoraat klein en de taakgroep pastoraat groot. De taakgroep pastoraat klein zijn de vijf ouderlingen die ook zitting hebben in de kerkenraad + één van de predikanten. De taakgroep pastoraat groot is hetzelfde als de taakgroep pastoraat klein, maar dan aangevuld met voorzitter van de KCO (kerkelijk contact ouderen) en uit elke wijk één medewerkers. In de taakgroep pastoraat wordt het werk onderling afgestemd, het beleid besproken en gekeken hoe ook de gemeente geholpen kan worden bij het omzien naar elkaar.

Meer weten over de taakgroep pastoraat?

Hoe weet ik in welke wijk ik woon?

Als je onze gemeente voorstelt als een slagroomtaart met de kerk in het midden, dan is de gemeente verdeeld in vijf punten. Die punten waaieren vanaf de kerk uit naar het achterliggende gebied in de dorpskern, het buitengebied en de gebieden die daarachter liggen maar niet tot onze gemeente behoren.

Voor de bewoners van elke taartpunt, wijk, is een wijkteam beschikbaar. De wijkouderling (we hebben er dus vijf) is daarvan de coördinator en wordt bijgestaan door een paar wijkmedewerkers. Aan elke wijk is ook een predikant verbonden. Ds. van Solkema heeft drie wijken en ds. van Houte twee wijken.

Om nu te weten in welke wijk je woont is de eerste letter van je postcode bepalend. Wonderwel valt het postcodesysteem mooi samen met onze taartindeling.

Wijk 1   Bloemenwijk  omvat postcode´s  A,D,R, en Raalte

predikant: ds. H. van Solkema

klik hier voor de ouderling en de wijmedewerkers van deze wijk

Wijk 2   Granenwijk omvat postcode´s B,C,H,  Laag-Zuthem en Dalfsen:

predikant: ds. L. van Houte

klik hier voor de ouderling en de wijmedewerkers van deze wijk

Wijk 3   de Kampen omvat postcode´s  N,V,W  en Wijhe

predikant: ds. H. van Solkema

klik hier voor de ouderling en de wijmedewerkers van deze wijk

Wijk 4   Bomenwijk omvat postcode´s S,T,X en Lierderholthuis

predikant: ds. L. van Houte

klik hier voor de ouderling en de wijmedewerkers van deze wijk

Wijk 5   Oud-Heino omvat postcode´s E, G, M P en Lemelerveld:

predikant: ds. H. van Solkema

klik hier voor de ouderling en de wijmedewerkers van deze wijk

Bij wie gaat het wijkteam op bezoek?

Het bezoekteam gaat in eerste instantie op bezoek bij mensen die aangegeven hebben dat ze graag bezoek willen.  U kunt dat aangeven via de bezoekkaart die wordt verspreid samen met de kerkbalans.

Ook mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, ziek zijn of aan huis gekluisterd kunnen een beroep doen op hun wijkteam.

Wilt u bezoek van uw wijkteam neem dan contact op met onze algemeen coördinator afspraken: Ria Klompjan.

diaconie

helpen wie geen helper heeft

Wat is diaconaat?

De diaconie verstaat onder diaconaat: ‘helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus’. Het doel van de diaconie is ervoor te zorgen dat aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.

Meer weten over de diaconie?

Stichting Timulazu

STICHTING TIMULAZU IS NU OFFICIEEL!

 

 

 

Stichting TIMULAZU start een nieuw project in Roemenië waar Evaline Pongrat – van der Kolk projectleider wordt.
Evaline stopt met het project Iosia en begint voor haar zelf.

Evaline wil Roemeense kansarme jongvolwassenen helpen door een twee jarig woon en werk programma aan te bieden.
De bedoeling is om in Roemenië een camping te starten waarop deze jongvolwassenen woon en werkbegeleiding gaan krijgen.

In Nederland zal de stichting geld inzamelen voor dit programma voor deze jongvolwassenen in Roemenië.
Dit wordt bereikt door het realiseren van een kringloop en vele activiteiten.

De naam van de stichting is afgeleid uit de twee startplaatsen van de stichting, namelijk Tirgu Mures in Roemenië en Laag Zuthem in Nederland.

Voor informatie zie onze website.

http://timulazu.com/

Wilt u ons steunen: bankrekening:NL80 RBRB 0850 0184 20 t.a.v. Stichting Timulazu (regiobank)

college van kerkentmeesters

geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat doen de kerkrentmeesters?

De Protestantse gemeente Heino werkt met een college van kerkrentmeesters. In het college van kerkrentmeesters zitten twee ouderlingen-kerkrentmeesters (zij zitten dus in de kerkenraad) en daarnaast kunnen er kerkrentmeesters aan toegevoegd worden die geen ouderling zijn (op dit moment is dat er één).

Wat doen zij? In overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad is het hun taak materiële en financiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. Hoe? Door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de Protestantse gemeente Heino;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • het fungeren als opdrachtgever van kosters van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het rouwboek;
 • het beheren van de gemeentelijke archieven;
 • het beheren van de verzekeringspolissen;

 Waar is akkoord voor nodig van de kerkenraad?

 • het verkrijgen, bouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel;
 • het verkopen en verpachten van aan de gemeente toebehorende gronden;
 • het verkrijgen van gronden;
 • het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
 • het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
 • het oprichten van of deelnemen aan een stichting;

De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.

werkgroepen

we moeten het samen doen

De kerkenraad kan het niet alleen…

Dit zijn de werkgroepen die actief zijn in onze gemeente...

de brugkerkenraad

In de Brugkerkenraad zitten leden van de verschillende geloofsgemeenschappen : de R.K. Parochie Lierderholthuis, de R.K. Parochie Heino, Protestantse Gemeente Heino.

De groepsleden verzorgen vier keer per jaar een oecumenische dienst, waarbij er ook gelegenheid is tot dopen.

Bovendien vindt er tijdens de Pompdagen in Heino  een bijzondere oecumenische dienst plaats, vanuit de pompdagentent in “het hof van Rakhorst”.

Daarnaast wordt er jaarlijks op 4 mei een herdenkingsdienst georganiseerd en is er aan het eind van ieder jaar een Volkskerstzang. Bij het organiseren van deze laatste twee diensten wordt de Brugkerkenraad ondersteund door leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, beiden uit Laag Zuthem.

liturgisch bloemschikken

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning

Bloemen geven zin

Soms spreken bloemen een taal die verder reikt dan woorden. Een taal die  het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur en vorm kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is. Bloemen worden met emoties en ervaringen geassocieerd. Ze roepen stille verwondering op en verwijzen naar een andere wereld. Een enkele bloem kan door haar beeldkracht een werkelijkheid oproepen die niet te meten, niet te berekenen, niet in woorden uit te drukken is. Soms is dat een religieuze ervaring.

“Mij spreekt de blomme een tale,

Mij is het kruid beleefd,

Mij groet het altermale,

Dat God geschapen heeft”.

Guido Gezelle.

Wie probeert gevoelig te worden voor bloemen en andere materialen uit de natuur en zich aangesproken weet door hun schoonheid of beeldkracht, ontdekt een andere dimensie, een andere waarde aan het bestaan. Men dan krijgt dan oog voor een andere manier van communiceren: stil staan bij de schepping en het eigen broze”zijn”. Zo leiden bloemen tot beschouwing en verdieping. Zo geven bloemen zin.

De schikkingen worden met feestdagen en bijzondere gebeurtenissen gemaakt aan de hand van de tekst die aangereikt wordt door de dienstdoende predikant van die zondag.

De schikking heeft betrekking op die tekst en geeft daaraan een eigen uitleg.

Zie voor foto’s en uitleg bij het kopje “Foto’s”

Namens de commissie:

Greet van Faassen, Henny Siebert en Fre van Wifferen

ZWO (zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking)

ZWO (VERANDERING IN 2021)

Zending/werelddiaconaat/Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De ZWO commissie van de Protestantse gemeente te Heino nodigt u jaarlijks uit om te doneren voor een aantal uitgelichte projecten van Kerk in Actie.

Vanaf heden zult u geen brief meer ontvangen maar zal u gevraagd worden via de Samenklank, zondagsbrief en website om mee te doen met de ZWO actie.

We hopen natuurlijk dat u net zo ruimhartig blijft geven als afgelopen jaren.

Bankrekeningnummer van ZWO is: NL30 RABO 0327 1281 35 t.n.v. Diaconie v.d. Protestantse gemeente te Heino met vermelding van gift ZWO.

De opbrengst is voor het totale werk van Kerk in Actie.

Andere activiteiten zijn:

 • Het beheren van de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk.
 • Het verzamelen van postzegels en ansichtkaarten voor de zending.
 • Het verkopen van missie- zendingskalenders.
 • Het uitgeven en innemen van spaardoosjes in de 40-dagentijd.
 • Deelnemen aan of ondersteunen van andere acties voor ontwikkelingsprojecten.
 • Contact houden met de classicale commissie voor ZWO.

de cantorij

De cantorij oefent elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Nicolaaskerk (Heino) onder leiding van Rudie Altelaar.      Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom om mee te doen. De muziek wordt zowel digitaal als fysiek uitgereikt – in de meeste gevallen is het bovendien mogelijk om nog eens extra thuis met de computer te oefenen.

Met regelmaat draagt de cantorij haar steentje bij.

wie is wie

De kerkenraad

voorzitter kerkenraad en diaken

Willy Zielman

Bla bla

Bla bla
Functie

Hans Solkema

Bla bla

Bla bla
ouderling-scriba

Jan Riepma

Bla bla

Bla bla
Functie

Hans Solkema

Bla bla

Bla bla
Functie

Hans Solkema

Bla bla

Bla bla
Functie

Hans Solkema

Bla bla

Bla bla

Wijkteam Bloemenwijk, predikant ds. Hans van Solkema

wijkouderling

Aukje Kuipers

wijkmedewerker

Ineke Floors

wijkmedewerker

Jannie Korsuize

wijkmedewerker

Marga ten Kate

Wijkteam Granenwijk, predikant ds. Lieke van Houte

ouderling

Yvonne Wagenaar

wijkmedewerker

Heleen Kroon

wijkmedewerker

Jeanine Mensink

wijkmedewerker

Akkie Tichelaar

Wijkteam de Kampen, predikant ds. Hans van Solkema

wijkouderling

Dienke Nijeboer

wijkmedewerker

Henny Snel

wijkmedewerker

Janny Dijkslag

wijkmedewerker

Gijs Peeters

Wijkteam Bomenwijk, predikant ds. Lieke van Houte

ouderling

Ineke Mulder

wijkmedewerker

Annemarie Keesmaat

Wijkteam Oud Heino, predikant ds. Hans van Solkema

wijkouderling

Ferry Buitink

wijkmedewerker

Luurt Oudman

wijkmedewerker

Han Hogeboom

wijkmedewerker

Hennie Spijker

wijkmedewerker

Hendrik Kolk